ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «BARILLA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της οδού Πάππου αρ. 26, με ΑΦΜ 094141969 της ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «4WISE MONKEΥS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ O.E.», ευρύτερα γνωστής ως “4 Wise Monkeys”, που εδρεύει στο Γαλάτσι Αττικής, οδός Μαυρογένους αριθμός 6 με ΑΦΜ 999797584 ΔΟΥ Γαλατσίου (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «Masters Class με τον Πάνο Ιωαννίδη» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας www.barillamasterclass.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»).

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού καθώς και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, www.barillamastersofpasta.gr καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

2.2 Απαγορεύεται η συμμετοχή στον Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: Barilla και 4Wise Monkeys καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για την πρώτη περίοδο ορίζεται από την 09/07/2018 και ώρα Ελλάδος 17:00 πμ, («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 02/09/2018 και ώρα Ελλάδος 23:59 («Λήξη Πρώτης Περιόδου του Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.2. Η διάρκεια του Διαγωνισμού για την δεύτερη περίοδο ορίζεται από την 03/09/2018 και ώρα Ελλάδος 17:00 πμ, («Έναρξη διαγωνισμού») μέχρι και την 07/10/2018 και ώρα Ελλάδος 23:59 («Λήξη Πρώτης Περιόδου του Διαγωνισμού»). Συμμετοχές υποβαλλόμενες μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού με προηγούμενη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.barillamasterclass.gr .

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.1 και 2.2. του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ακολουθώντας τα βήματα της διαδικασίας που περιγράφεται κατωτέρω.

4.2. Ο συμμετέχον καλείται να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στην σελίδα του διαγωνισμού καταχωρώντας τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο).

Στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα τρία (3) μαθήματα (video) του Κεφαλαίου Ζυμαρικά και τα τρία (3) μαθήματα (video) του Κεφαλαίου Σάλτσες. Κάθε ένα από αυτά αντιστοιχεί και σε μία (1) συμμετοχή για την κλήρωση των δώρων που αναφέρονται στην παράγραφο 6.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά προϊόντος.

4.3. Ο χρήστης που θα ολοκληρώσει και τα τρία (3) μαθήματα κάθε ένα από τα δύο κεφάλαια, καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα μαθήματα.

4.4. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία απαντήσεων για κάθε κεφάλαιο, ο συμμετέχων θα μπορεί στη συνέχεια να καταχωρήσει το όνομά του στο ειδικό πεδίο ώστε να αποκτήσει το Master of Pasta δίπλωμά του (συγκεκριμένο Certificate ανά κεφάλαιο) υπογεγραμμένο από τον Chef Πάνο Ιωαννίδη και εφόσον το επιθυμεί να το κοινοποιήσει στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

4.5. Η διαδικασία κοινοποίησης της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι υποχρεωτική για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό και στην κλήρωση των δώρων.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Τα δηλωθέντα στοιχεία κάθε Συμμετέχοντα θα καταχωρηθούν σε ειδική βάση δεδομένων και η ανάδειξη των νικητών θα γίνει με κλήρωση με αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό τρόπο που εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής του κάθε νικητή.

5.2. Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί η κλήρωση (εφεξής «η Μεγάλη Κλήρωση») την Δευτέρα 08/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής. Η κλήρωση για το μεγάλο δώρο θα αναδείξει πέντε (5) νικητές και επιπλέον δεκαπέντε (15) επιλαχόντες.

Μεταξύ των Συμμετεχόντων θα διεξαχθεί η 1η κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση της πρώτης περιόδου») για τα Barilla Boxes την Δευτέρα 03/09/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής και η 2η κλήρωση (εφεξής «η Κλήρωση της δεύτερης περιόδου» για τα Barilla Boxes την Δευτέρα 08/10/2018 και ώρα 12:00μ.μ. στα γραφεία της Διαφημιστικής. Για τα Barilla Boxes θα κληρωθούν είκοσι (20) νικητές και είκοσι (20) επιλαχόντες αντίστοιχα για κάθε μία κλήρωση ανά περίοδο όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3.

5.3 Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημέρα και ώρα της Κλήρωσης με σχετική της ανακοίνωση στον ιστότοπο www.barillamasterclass.gr ή/και στην επίσημη σελίδα της Barilla στο Facebook ( https://www.facebook.com/barillagreece/ ) προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα της εκάστοτε Κλήρωσης. Διευκρινίζεται ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής της Κλήρωσης, όλες οι στους Αναλυτικούς Όρους Διαγωνισμού αναφερόμενες ημερομηνίες δύναται να μεταβάλλονται αντιστοίχως με σχετική ανακοίνωση της Διοργανώτριας ή/και η Διαφημιστικής.

5.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως, ενδεικτικώς, να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.barillamasterclass.gr, καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

5.5. Στις εν λόγω κληρώσεις για την ανάδειξη Νικητών και Επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των «έγκυρων συμμετοχών». Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:

  1. έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4. ανωτέρω,
  2. δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα ή τρίτο των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου,
  3. έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στον όρο 3 ανωτέρω.

5.6. Ο εκάστοτε νικητής των τριών κληρώσεων θα πρέπει εντός τριών (3) ημερών από την επικοινωνία του με τη Διαφημιστική να δηλώσει την αποδοχή του δώρου. Σε περίπτωση που η Διαφημιστική δεν λάβει κάποια επιβεβαίωση, θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.


6. ΔΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1. Μεγάλο Δώρο διαγωνισμού: Πέντε (5) τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα μαγειρικό μάθημα για μία ημέρα αποκλειστικά από τον Chef Πάνο Ιωαννίδη. Μέρος του μαθήματος θα μεταδοθεί ζωντανά στην Facebook σελίδα της Barilla την ίδια ημέρα. Η μαγειρική εμπειρία με τον Chef θα πραγματοποιηθεί εντός του μήνα Οκτωβρίου 2018 σε μέρος και ώρα που θα υποδείξει η Διαφημιστική και Διοργανώτρια σε συνεννόηση με τον Chef.

6.2 Barilla Boxes (προϊόντα Barilla ):

Κάθε ένας από τους είκοσι (20) νικητές κάθε περιόδου που αναφέρει η παράγραφος 3, κατόπιν κλήρωσης κερδίζει από ένα Barilla Box με ένα (1) τεμάχιο από τα εξής Barilla προϊόντα:

BARILLA SPAGHETTI No5 500GR

BARILLA LINGUINE 500GR

BARILLA SPAGHETTI RIGATI 500GR

BARILLA INTEGRALE No5 500GR

BARILLA M.PENNE TRICOLORE 500GR

BARILLA LASAGNE UOVO 500GR

BARILLA TAGLIATELLE UOVO 500GR

BARILLA SAUCE BASILICO 400GR

BARILLA SAUCE NAPOLETANA 400GR

BARILLA SAUCE PESTO GENOVESE 190GR

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

7.1. Οι νικητές θα ενημερώνονται από τη Διοργανώτρια ή/και τη Διαφημιστική ή τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί για λογαριασμό τους στη διεύθυνση email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσουν κατά τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

7.2. Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του ως άνω email η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τον/την νικητή/τρια, τότε το εκάστοτε δώρο θα επιστρέφεται στη Διοργανώτρια και θα ενημερώνεται ο επόμενος κατά σειρά επιλαχών κ.ο.κ.

7.3. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη Δώρου. Το όνομα του τελικού νικητή, μετά την επιβεβαίωσή του, δύναται να ανακοινωθεί στην σελίδα της Barilla στο website www.barillamasterclass.gr

7.4. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες και νικητές, για οποιαδήποτε βλάβη/ φθορά/ ατύχημα ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα μετά την αποστολή/ παράδοση του Δώρου και κατά τη χρήση του.

7.5. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής Εταιρείας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια τελούμενες και δεν εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που ενδέχεται να συντρέξουν ως προς αυτόν.

7.6. Όλα τα δώρα θα σταλούν μέσω courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει οι νικητές κατά την ενημέρωση τους από την διαφημιστική. Σε περίπτωση κατά την οποία η Βarilla (ή ο συνεργάτης αυτής) δεν καταφέρει να παραδώσει για οιονδήποτε λόγο σε νικητή το δώρο του, μέχρι τις 31/11/2018 ή κάποιος νικητής αρνηθεί το δώρο του ή αν η Βarilla αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, το δώρο απόλλυται οριστικά και κάθε υποχρέωση της Barilla και της διαφημιστικής παύει να υφίσταται και οι ανωτέρω εταιρείες δεν θα υπέχουν οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην προωθητική ενέργεια.

8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφωνία ή διαφορά σχετικά με τους παρόντες όρους και το ∆ιαγωνισμό είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Οι παρόντες είναι οι πλήρεις όροι του ∆ιαγωνισμού, όπως έχουν αναρτηθεί στον διαδυκτιακό τόπο www.barillamasterclass.gr. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί και στο συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Αθανασίου Δράγιου, Πανεπιστημίου 56, Αθήνα.

9. Η συμμετοχή στο ∆ιαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος.